Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในโอกาสนี้ นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมสภาฯ ครั้งแรก ด้วย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

Continue Reading...