แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ไปบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 04/09/2023
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 21/08/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านนายพรศักดิ์ วงค์คำหูม ถึงปากบังตำบลพิมาน 01/06/2023
ขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู 10/05/2023
ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต.สีชมพู 23/03/2023
ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง 20/02/2023
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรเริ่มจากที่นายไววุฒิ วงค์ผาบุตร ถึงที่นานางมิตร วงค์สีไส 02/11/2022
การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 02/11/2022
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มต้นจากตลาดนัดคลองถม บ้านโพนสนุก หมู่ที่ 2 08/09/2022
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสสูง หมู่ที่ 7 01/09/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 30/08/2022
รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก 24/08/2022
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัสล์คอนกรีต 23/08/2022
ก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากสายไปป่าช้า ถึงที่นานางบัวลอย ดวงดี บ้านขัวสูง หมู่ที่ 6 และบ้านสะพานสูง หมูที่ 7 17/08/2022
ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน 223 หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ถึงวัดป่าเรืองชัย ตำบลสีชมพู 24/06/2022
ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังถนนสายดอนพรมรินทร์ 23/06/2022
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง 29/04/2022
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู 18/04/2022
ก่อสร้างหอถังพร้อมถังไฟเบอร์กราส หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง 15/03/2022
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน 09/03/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มต้นจากหลังบ้านพักครู ถึงหน้าบ้านนายสังเวียน เพียโคตรแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นสายดอนพรมลิน ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที 4 บ้านเหล่าทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างต่อเติมห้องทำงาน(ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3 ไปห้วยเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านนายพรศักดิ์ วงค์คำหูม ถึงปากบังตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู กับ หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง จากบ้านนางวาสนา วงค์นนท์พรม ถึงสามแยกระหว่างถนน หมู่ที่ 1-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนน คสล. สายบ้านโพนสนุก หมู่ที่ 2 ไปบ้านพิมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งถึงนานางทอม แสนสุภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3 ไปห้วยเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง สายหน้าบ้านนายประยงค์ วงค์ชาชม ถึงทางเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง สายทางเข้าวัดป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต.สีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ สายบ้านสีชมพูถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.เริ่มจากสี่แยกบ้านนางแพ สาระบุตร ถึงหน้าบ้านนายมุกดา คำคนซื่อ บ้านเหล่าาทุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้านนางประยูร วงค์ผาบุตร ถึงหน้าบ้านนายเวนร หาญมนตรี บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
จ้างก่อสร้างอาคารที่พักญาติป่าช้าบ้าน ขัวสูง หมู่ที่ 6 และบ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านนายพรศักดิ์ วงค์คำหูม ถึงปากบังตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ สายบ้านสีชมพูถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีตเดิม บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 สายบ้านสีชมพูถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน 223 หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู ถึงวัดป่าเรืองชัย ตำบลสีชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มต้นจากหลังบ้านพักครู ถึงหน้าบ้านนายสังเวียน เพียโคตรแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบัวไปห้วยเกิ้ง หมู่ที 3 บ้านเหล่าทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปหนองเอือดและถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ไปบ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นสายดอนพรมลิน ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที 4 บ้านเหล่าทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างต่อเติมห้องทำงาน(ห้องคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3 ไปห้วยเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับความเสียหายจากอุทัยข้างที่นานายสังเวียน เพียโคตรแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านขัวสูง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสนุก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเหล่าทุ่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านสีชมพู ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2022
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า ประปาและงานอื่นๆของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2020
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง (กั้นห้องศูนย์เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
จ้างจ้างทำป้ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2019
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่