แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง 07/12/2021
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก บริเวณแยกร้านเพชรพันล้านถึงแยกตลาดชุมชน 29/10/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง 28/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 13/09/2021
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง 09/09/2021
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู 07/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพูถึงบ้านสะพานสูง 07/09/2021
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 03/09/2021
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง 02/09/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 16/08/2021
ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปู่ตา หมู่ที่ 2 29/07/2021
วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางบรรทม แสนสุภา-บ้านนายเจียม คำคนซื่อ) 15/07/2021
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 14/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 02/07/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 09/06/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายท้ายหมู่บ้านไปห้วยวังบาก 25/05/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 4 ชุด 20/05/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความชำรุดเสียหาย 17/03/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความชำรุดเสียหาย 17/03/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 23/02/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้องจากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพนสนุก สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ถึงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างเหมาจัดสถานที่,เช่าเครื่องเสียงและจัดทำกระทงใหญ่ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง สายหน้าโรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งถึงบ้านนางพวงพิกุล สุพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)ตราโรงเรียน ชนิด ยูเอชที รสจืด ประจำเดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายกระดานและซ่อมแซมป้ายกระดาน ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
จ้างทำป้ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแบบแขวน) 27/09/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีชมพู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2020
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง (กั้นห้องศูนย์เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
จ้างจ้างทำป้ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2019
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่