แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง 28/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 13/09/2021
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง 09/09/2021
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู 07/09/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพูถึงบ้านสะพานสูง 07/09/2021
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 03/09/2021
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บ้านหนองหญ้าปล้อง จากสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงสายบ้านสะพานสูง 02/09/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 16/08/2021
ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปู่ตา หมู่ที่ 2 29/07/2021
วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางบรรทม แสนสุภา-บ้านนายเจียม คำคนซื่อ) 15/07/2021
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 14/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 02/07/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 09/06/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายท้ายหมู่บ้านไปห้วยวังบาก 25/05/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 4 ชุด 20/05/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความชำรุดเสียหาย 17/03/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความชำรุดเสียหาย 17/03/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 23/02/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหญ้าปล้องไปดอนพรมลิน หมู่ที่ 5 29/12/2020
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 24/07/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง บ้านสีชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแบบแขวน) 27/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสีชมพูถึงบ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านขัวสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสมพร ศรีจันทร์ถึงบ้านนางบุญเพ็ง คำคนซื่อ และช่วงที่ 2 จากบริเวณบ้านนางลับ วงค์ผาบุตรถึงบ้านนายอนันต์ ศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อใช้สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อใช้สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานเตรียมความพร้อมพื้นที่ทำโรงบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานเตรียมพื้นที่ทำโรงบาลสนาม ( น.พ.ค. ๒๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำราวกั้นสะพานข้ามห้วยวังบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำประปก หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2020
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง (กั้นห้องศูนย์เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
จ้างจ้างทำป้ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2019
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่