Posted in กิจกรรมและโครงการ

วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ 2566 เวลา 17 .00 น. นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสสีชมพู ร่วมงานบวงสรวงพระญาศรีสัตตนาคราช ณบริเวณ Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี.กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสีชมพู พนักงานส่วนตำบลสีชมพูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

งานธารณสุขฯ ออกเก็บและคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาชนะบรรจุสารเคมีและกระป๋องสเปร์ย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเก็บรวมรวมและส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีชมพู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือกออก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา.09.00น นายเศรษฐสิริ คำคนชื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Continue Reading...