รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานภาพรวม รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 12 เดือน
ภาพรวมระดับจังหวัด ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประ
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไป
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติ

Share:

Author: admin