รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ภาพรวมการดำเนินงานตามแผน
ผลการดำเนินงานตามแผนระดับจังหวัด
ผลการดำเนินงานตามแผน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน
รายงานผลดำเนินงาน ระดับจังหวัด รอบ 12 เดือน
รายงานผลนำแผนไปปฏิบัติ ระดับอำเภอ รอบ 12 เด
รายงานภาพรวม รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน 12 เดือน
ภาพรวมระดับจังหวัด ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประ
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไป
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติ

admin

Share: