ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งโดยตรงที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เลขที่ 118 หมู่ 1 บ้านสีชมพู
ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙
โทรสาร ๐๔๒-๕๓๐๘๗๙
E-Mail 6480705@dla.go.th

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและป
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

admin

Share: