ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยคว
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

admin

Share: