คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี
คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-หรือโปรยแผ่
คู่มือการขอรับเงินช่วยพิเศษ-กรณีข้าราชกา
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
คู่มือการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช

Share:

Author: admin