การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ พนัก

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกา

การรับชำระภาษีป้าย การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช

admin

Share: