Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการในการสร้างจิตสานึกลละความตระหนกลก่บุคลากรทก้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลละข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมา…

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม…

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Continue Reading...
Posted in มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวม

Continue Reading...