Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสถานที่ หลักกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.สีชมพู

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3โรค

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโ…

Continue Reading...