Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ – นาสามัคคี หมู่ที ๘ บ้านนาเลียงน้อย ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกระบี่ ถึงสายทางบ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกระบี่ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 4(เดือนก.ค.-ก.ย.65)

Continue Reading...