วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: