แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2563

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 ไตรมาส 4

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 ไตรมาส 3

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 ไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2564 ไตรมาส 1

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63ไตรมาสที่ 4

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี63 ไตรมาส 1

แผนการใช้่จ่ายเงิน ปี 63 ไตรมาส 2

แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 63 ไตรมาส 3

แผนการใช้่จ่ายเงิน ปี 63 ไตรมาส 4

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กค.2562-กย.2562

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

admin

Share: