วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ในโอกาสนี้ นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมสภาฯ ครั้งแรก ด้วย

Share:

Author: admin