วันศุกร์ที่ 10. มิถุนายน 2565. นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ. #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มอบหมายให้พนักงานส่วนตำสีชมพู. ลงพื้นที่พุ่นหมอกควัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสีชมพู สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็ก.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู 👉เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันโรคไขเลือดออก👍

Share: