วันพฤหัสบดี ที่16 มิถุนายน 2565💕 นายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูงประจำปีการศึกษา2565 #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนคำบลสีชมพู

Share: