ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ขอประชาสัมพั
Share: