วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565🌸🌸🌸🌸🌸 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นำโดยนายเศรษฐสิริ คำคนซื่อนิธิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลสีชมพู กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสีชมพู ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู และน้องน้ำสาธารณะ หนองปู่ตาตำบลสีชมพูเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

Share: