งานธารณสุขฯ ออกเก็บและคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาชนะบรรจุสารเคมีและกระป๋องสเปร์ย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเก็บรวมรวมและส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

admin

Share: